...


الکتریسیته ساکن

الکتریسیته ساکن

در این انیمیشن میدان الکتریکی بارهای ساکن و اثر میدان بر بار الکتریکی بصورت تعاملی قابل مشاهده است، برای دیدن انیمیشن روی ادامه کلیک کنید.

آمار بازدید کنندگانامروز 9


کل 13,939